top of page

Üyelik sözleşmesi

1. Taraflar a) www.zeynepserdengecti.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ‘Vali Konağı cad., Şehit İsmet Armağan sok., Korzay Apt., No3, Şişli – İstanbul’ adresinde mukim ZEYNEP UĞURLU ŞAHIS ŞİRKETİ  (Bundan böyle ’Zeynep Uğurlu’ olarak anılacaktır). b) www zeynepserdengecti.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme’nin konusu ZEYNEP UĞURLU ŞAHIS ŞİRKETİ’nin sahip olduğu internet sitesi www zeynepserdengecti com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www zeynepserdengecti com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, zeynepserdencti’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, ’Zeynep Uğurlu’ tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ’Zeynep Uğurlu’’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ’Zeynep Uğurlu’’nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.zeynepserdengecti.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www. zeynepserdengecti. com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 3.5 www.zeynepserdengecti.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ‘ZeynepUğurlu’ ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Zeynep Uğurlu'nun üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. ‘Zeynep Uğurlu’ üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.zeynepserdengecti.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ‘Zeynep Uğurlu’ den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ‘Zeynep Uğurlu’’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ‘Zeynep Uğurlu’nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. ‘Zeynep Uğurlu’’nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ‘Zeynep Uğurlu’’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.zeynepserdengecti.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ‘Zeynep Uğurlu’ mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. ‘Zeynep Uğurlu’ tarafından www.zeynepserdengecti.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. ‘Zeynep Uğurlu  üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ‘ZEYNEP SERDENGEÇTİ’’ ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) ‘ZEYNEP SERDENGEÇTİ’ ve zeynepserdengecti.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 3.13. ‘ZEYNEP SERDENGEÇTİ’ sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya ‘ZEYNEP SERDENGEÇTİ’ web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 3.14. ‘ZEYNEP SERDENGEÇTİ’ üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 3.15. Taraflar, ‘ZEYNEP SERDENGEÇTİ’’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 3.16. ‘ZEYNEP SERDENGEÇTİ’, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 3.17. ‘ZEYNEP SERDENGEÇTİ’  bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, www.zeynepserdengecti.com alan adı, logo ve ikon yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. . ‘ZEYNEP SERDENGEÇTİ’’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. 4. Sözleşmenin Feshi İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ‘ZEYNEP SERDENGEÇTİ’ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ‘ZEYNEP SERDENGEÇTİ’ üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 5. İhtilaflerin Halli İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6. Yürürlük Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

bottom of page